Tham quan nhà máy

Môi trường nhà máy :

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

Chứng chỉ

1 (1)

Chứng chỉ rừng FSC

1 (2)

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO9001

1 (3)

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO14001

Quy trình sản xuất :

1 (1)

Nghiên cứu khuôn

1 (2)

Khuôn sản xuất

1 (3)

Nghiền nát

1 (4)

Hình dạng phôi ướt

1 (5)

Ép nóng

1 (6)

Chết cắt nhựa

1 (7)

Đóng gói kho bãi